Radīt skaistas lietas, kas iepriecina, ir mans darbs un vaļasprieks. Jau kopš bērnības man allaž gribējies vienkāršas un ikdienišķas lietas padarīt skaistākas, interesantākas un atšķirīgākas. Lai arī dzīve savulaik aizveda mani gluži citos virzienos, mīlestība uz mākslu un vēlme būt radošai nepazuda. Tā vienkārši gaidīja savu īsto brīdi, kad pieņēmu lēmumu sekot savai sirdsbalsij.

alt

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@unikkal.lv to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.